Friday, April 13, 2012

قابل توجه دوستانی که با حضور مجاهدین در سایت مخالفند

اگر در زمان شاه به خمینی اجازه داده می شد در تلوزیون بیایید صحبت بکند و بگوید که "اقتصاد مال خر است!" یا "دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست!" توضیح المسائل خمینی در حد جامعه پخش می شد با اسب اینجوری با شتر اونجوری با گاو اینطوری!با با دختر نه ساله چطوری یا اگر در اثر تکان های ناشی از زلزله یکی روی عمه اش افتاد بچه حلال زاده است یا حرام زاده!

کتاب کشف السرار که بیانگر شعور خمینی بود هزاران هزار دانشمند و پیامبر تا به امروز آمده اند در دبیرستان تدریس می شد و خمینی تروریست که در قتل کسروی دست داشت فرصت سخن گفتن داشت شاید پدران ما به دنبالش نمی رفتند و امروز وضعیت ما این نبود!

No comments:

Post a Comment